Kidlat ng kampilan ang kailangan ni Malaya para patulugin si Paiburong at makuha ang ngipin nito. Subalit inagaw ito ng kapre sa kanya. Kaya naman nang magtuos si Malaya at Paiburong, napaslang niya ang huli at sa gayong paraan niya nakuha ang anting-anting (pangil). Sinabi sa kanya ni Magayon ang maaaring kahinatnan. Magagalit sa kanilang mga diwata ang kapatid ni Paiburong na si Burigadang Padis Sinakdang Bulawan—ang diwata ng galit. Kailangan ni Malaya na magtungo sa pinakamataas na bahagi ng bundok at abutan ang bukang liwayway. Ito ang magbibigay basbas sa pangil upang magkaroon ng kapangyarihan.

Nalaman ni Burigadang Padis mula kay Sedapa—ang nakakaalam ng kapalaran ng mga tao at diwata—na si Malaya ang pumaslang sa kanyang kapatid. Binigyan siya nito ng babala na mag-ingat kay Malaya dahil nasa pangangalaga ito ni Magayon.

Sa pamamagitan ni Manay Sela, inihatid kay Mayang nag mensahe ni Esperanza para kay Simeon.

Nag-alay ng bulawan sina Magayon at Lihangin kay Burigadang Padis upang mapawi ang galit nito. Hindi iyon tinanggap ng huli. Wala rin itong pakialam sa bugna ni Malaya at sa kalagayan ng mga timawa sa kamay ng mga dayo. Magtutuos saying sila nang awatin sila ni Sedapa—ang naninirahan sa lugar na yaon.

Bukang-liwayway na at darating na si Adlaw. Wahh!!! Sana mabasbasan kaagad ang pangil bago pa man makarating si Burigadang Padis! Nabasbasan naman ang pangil. YES!

Noon napag-alaman ni Mariano na anak ng diwata si Malaya. Hindi siya naniniwala sa mga diwata per okay Victoria na rin nagmula ang impormasyon na ang pambihirang lakas ni Juancho ay galing kay Malaya.

Habang sinusubok ni Malaya ang bias ng basbas, nilagyan ni Burigadang Padis ng sumpa ang anting-anting nito. Sa tulong ng mga kapanalig na diwata ay hindi tumalab ang sumpa at hindi namatay si Malaya.

Inihatid ni Mayan gang mensahe mula kay Esperanza. Si Mariano na ang tinalagang bagong commandant eng Ilawud at inatasang tugisin si Malaya. Sa palagay ni Mayang, may pagtingin pa rin si Esperanza kay Malaya.

Pinaghahanap na ang mga pirating responsible sa pagnanakaw sa galleon. May takip ang kanilang mukha. Mautak sila kaya lagi silang naakakatakas. Muntik na silang hulihing ng mga sundado sa Pantalan. Nagdesisyon sina Diego na itigil na nila ang pangangayaw. Ayon kay Elena, panhon na upang bumalik sila sa Ilawud.

Nang minsang hanapin ni Mariano si Fernando, wala ito. Naghinala ang commandante nab aka ito ang salarin sa pagpana sa mga sundados kagabi. Ngunit sinabi ni Cesario na kaya ito wala ay sa kadahilanang kasama nito si Isabel. Tinanggap ni Mariano ang paliwanag subalit hindi ito kumbinsido. Samantala, nakiusap si Cesario kay Isabel na kapag nagtanong si Mariano kung saan ito galing ay sabihin nitong kasama nito si Fernando. Dahil sa pagtingin ng dalaga kay Fernando, nagsinungaling siya sa kapatid.

Galit na kinausap ni Tuhay si Mayang. Bakit umano ito umalis nang walang paalam. Kinilig naman ang lola mo! Lalo raw kumikisig si Tuhay! Wushu! Bet ko talaga silang dalawa! => Hindi nagpaapekto ang binata. Nabanggit nito na piangtakpan si Fernando ni Isabel kaya hindi sila hinuli ni Mariano. Para makabawi, kailangang makipagkita ni Mayang kay Isabel.

Muling nagkita sina Simeon at Esperanza. Halos maluha sa tuwa ang babae. Tinanong niya kugn bakit siya nito binigyan ng babala at mas kinampihan pa siya kaysa sa asawa nito. Nabatid niyang may pagtingin pa rin ito sa kanya. Nalaman din niya na anak niya kay Esperanza si Antonio.

Sinipat ni Mariano ang kanilang silid. Tulog si Antonio at wala sa loob si Esperanza. Hinanap niya sa buong bahay ang asawa. Umalis ka na, Simeon! ‘Pag nakita ka ni Mariano, patay tayo riyan! >.<

Mabuti na lang at maagap si Simeon. Nagkunwari si Esperanza na nagpapahangin lamang sa labas. Sa huli ay inanyayahan niya ang esposo na matulog.

Kinabukasan ay nagkita nga sina Isabel at Fernando. Kapalit ng ginawa ng dalaga, namasyal sila.

Nabalitaan ni Antonio ang pagbisita ng tunay niyang ama. Nasabik siya rito. Subalit sinabi ni Esperanza na hindi pa iyon ang panahon upang magkakilala ang mag-ama.

Naalala ni Malaya ang kanyang amang si Tarong. Minsan nitong sinabi na saka niya lamang mauunawaan ang mga payo nito kapag siya mismo ay naging ama na. Aw! Na-miss niya ang tatay niya. Sa ‘di kalayuan ay nakamasid pala ang mga alipores ni Burigadang Padis.

Kailangan ni Elena na mag-asawa ng Kastila upang magkaroon siya ng proteksyon sa kanyang pagbabalik sa Ilawud.

Nakiusap ang ina ni Elena kay Diego na himukin ang anak an manatili na lang sila sa Maynila.

Nawawala sina Esperanza at ang mga bata. Galit nag alit si Victoria dahil walang dumadalo sa leksyon ni Padre Gustavo. Nang madiskubre ni Victoria na si Esperanza na ang nagtuturo sa mga bata, inapi ng ginang si Esperanza. Hindi nakapagpigil si Antonio at pinatulan ang ginang. Nalantad niya ang kanyang pambihirang lakas.

Tuwang-tuwa naman si Isabel sa pamamasyal. Patay tayo riyan! Yuri na ito!

Nagkita sina Malaya at Burigadang Padis Sinakdang Bulawan. Nakipagtuos ang diwata sa kanya. Nahipnotismo si Malaya upang makuha ang anting-anting at mawalan siya ng proteksyon kay Burigadang Padis. Dumating sina Magayon upang saklolohan si Malaya. Tinanggal ni Lihangin ang bias ng hipnotismo. Determinado si Burigadang Padis na makapaghiganti kay Malaya. Kahit kapwa diwata ay handa niyang harapin. Nilagyan ni Magayon ng sariling isip ang anting-anting na huwag itong pagamit sa ibang nilalang maliban kay Malaya.

* * * *

Disclaimer:

Hindi ko pagmamay-ari ang nasabing palabas.

Advertisements